1. Úvodné ustanovenia

1. Tento štatút súťaže je vypracovaný za účelom úpravy pravidiel súťaže na oficiálnej Facebook stránke TIR PETROLEUM (ďalej len „súťaž“).
2. Štatút súťaže spolu s informáciami uvedenými v konkrétnom súťažnom príspevku v zmysle čl. 3. je jediným platným dokumentom, ktorý záväzne upravuje pravidlá uvedenej súťaže tak, aby boli presne a zrozumiteľne určené práva a povinnosti účastníkov súťaže ako aj podmienky súťaže (ďalej len „Štatút“).
3. Cieľom súťaže je zviditeľnenie spoločnosti TIR PETROLEUM a jej čerpacích staníc, budovanie dobrého mena a dôveryhodnosti spoločnosti, a podpora predaja PHM a iných produktov na čerpacích staniciach TIR PETROLEUM.
4. Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, administrovaná alebo spojená so spoločnosťou Facebook.

2. Usporiadateľ súťaže

1. Usporiadateľom súťaže na Facebook stránke TIR PETROLEUM je spoločnosť TIR PETROLEUM, s.r.o., so sídlom Nitrianska 5, 917 54 Trnava, IČO: 36 246 018, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sro, Vložka č.: 13078/T (ďalej len „usporiadateľ“).

3. Trvanie súťaže

1. Termín konania súťaže je oznámený v príslušnom súťažnom príspevku na sociálnej sieti Facebook – Facebook stránke TIR PETROLEUM.
2. Súťaž začína zverejnením súťažného príspevku, resp. zadania na Facebook stránke usporiadateľa a trvá až do odvolania (prípadne do vyžrebovania výhercu). Ukončenie súťaže bude ohlásené taktiež na Facebook stránke usporiadateľa.
3. Súťaž prebieha iba na oficiálnej Facebook stránke TIR PETROLEUM.
4. Súťaž sa uskutočňuje na území Slovenskej republiky.

4. Účastníci súťaže

1. Účastníkom súťaže/súťažiacim sa na účely tohto štatútu rozumie každá fyzická osoba:

• s profilom na sociálnej sieti Facebook,
• ktorá má viac ako 18 rokov a
• ktorá splní podmienky účasti v súťaži podľa podmienok uvedených v čl. 5 tohto Štatútu,
s výnimkou:
• zamestnancov usporiadateľa a/alebo ich blízkych osôb v zmysle ust. § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“),
• osôb, ktoré sú majetkovo alebo personálne (najmä zamestnanci) prepojené s reklamnými a promotion agentúrami, ktoré vykonávajú činnosti súvisiace so zabezpečením súťaže vrátane ich blízkych osôb v zmysle ust. § 116 Občianskeho zákonníka.

5. Podmienky zapojenia sa do súťaže a priebeh súťaže

1. Súťažiaci sa zapojí do súťaže uvedením odpovede na súťažnú otázku alebo vyjadrením svojho názoru na otázku usporiadateľa v komentári pod konkrétny súťažný príspevok, alebo splnením iných určených podmienok uvedených v popise súťažného príspevku. Účasť v súťaži je dobrovoľná.
2. Každý súťažiaci sa môže do jednej súťaže zapojiť iba jedenkrát, t.j. môže zaslať iba jednu súťažnú odpoveď/názor na jeden súťažný príspevok. V prípade, ak súťažiaci v rámci jednej súťaže uvedie odpovede/názory vo viacerých komentároch pod súťažným príspevkom, bude zo súťaže vylúčený.
3. Zo súťaže budú vylúčení súťažiaci, ktorí nesplnia požadované podmienky súťaže, budú používať v komentároch vulgarizmy, pornografické prvky, prvky násilia alebo iné nevhodné či hanlivé výroky, ktoré sú v rozpore s dobrými mravmi alebo všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo ktoré by mohli poškodiť dobré meno usporiadateľa.
4. O tom, či odoslaná súťažná odpoveď/názor (t.j. komentár pod súťažným príspevkom) vyhovuje podmienkam tohto Štatútu, rozhoduje usporiadateľ.
5. Do žrebovania bude zaradený každý účastník súťaže, ktorý v dobe trvania súťaže splní konkrétne podmienky súťaže uvedené v súťažnom príspevku a v tomto Štatúte.
6. Celkový počet výhercov konkrétnej súťaže, ktorý bude vyžrebovaný usporiadateľom, bude určený v príslušnom súťažnom príspevku.
7. Výherca súťaže bude vyžrebovaný spomedzi všetkých účastníkov súťaže, ktorí splnili podmienky zapojenia sa do súťaže, pod dohľadom dvoch zamestnancov usporiadateľa na mieste určenom usporiadateľom, pričom výherca bude vyžrebovaný najneskôr do 2 pracovných dní od ukončenia súťaže.

6. Výhra

1. Výhra a jej hodnota je definovaná vo zverejnenom súťažnom príspevku na Facebook stránke TIR PETROLEUM.
2. Výherné poradie je definované vo zverejnenom súťažnom príspevku.
3. Usporiadateľ si vyhradzuje právo nahradiť deklarovanú výhru výhrou obdobného typu a obdobnej hodnoty.

7. Identifikácia výhercu a odovzdanie výhry

1. Výherca súťaže bude o získaní výhry oboznámený najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa žrebovania a to formou vloženia komentáru zo strany usporiadateľa pod príslušný súťažný príspevok alebo vložením samostatného statusu obsahujúce oznámenie o výhercovi súťaže spolu s jeho facebookovým užívateľským menom. Zároveň bude výherca vyzvaný, aby usporiadateľa kontaktoval na Facebook stránke TIR PETROLEUM prostredníctvom súkromnej
Facebook správy.
2. Výhra bude výhercovi odovzdaná osobne. Výherca bude oboznámený o mieste a čase odovzdania výhry zástupcom usporiadateľa, prípadne ním poverenou treťou osobou, prostredníctvom súkromnej Facebook správy. V prípade, že výherca nebude kontaktovať usporiadateľa formou Facebook správy do 72 hodín od momentu zverejnenia statusu alebo
komentára s jeho užívateľským menom, bude vyžrebovaný náhradník (nový výherca). V prípade že si výherca nemôže prebrať výhru osobne, mu bude zaslaná poštu doporučene do vlastných rúk.
3. Výherca, ktorý si neprevzal výhru v čase stanovenom usporiadateľom, alebo sa výherca o výhru neprihlási usporiadateľovi podľa predchádzajúcich bodov, nemá nárok na náhradnú výhru.
4. Usporiadateľ si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia, či podmienky stanovené pre účasť v súťaži boli splnené, alebo nie. Výhry nemôžu vyhrať súťažiaci, ktorí nesplnili, aj keď iba čiastočne, podmienky súťaže.
5. Ak výherca neprejaví súhlas s nadobudnutím výhry, vzdá sa výhry, odoprie súhlas, resp. nesplní inú podmienku podľa týchto pravidiel, výhru získava vyžrebovaný náhradník. Následne výhra prepadáva v prospech usporiadateľa.

8. Osobné údaje

1. Zapojením sa do súťaže účastník súťaže (príp. výherca) berie na vedomie, že usporiadateľ spracúva jeho osobné údaje za účelom vedenia evidencie účastníkov súťaže, kontaktovania výhercov súťaže a odovzdania výhry, ďalej za účelom plnenia si svojich zákonných povinností a informovania súťažiacich ako svojich zákazníkov o novinkách, zľavách a akciách na čerpacích staniciach. Zapojením sa do súťaže vzniká medzi účastníkom súťaže a usporiadateľom zmluvný vzťah a spracúvanie osobných údajov súťažiaceho je nevyhnutné na plnenie si povinností a uplatňovania si práv zo zmluvného vzťahu.
2. Bližšie informácie o účele, právnom základe spracúvania osobných údajov, právach dotknutej osoby apod. v zmysle Čl. 13 Nariadenia EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) sú uverejnené na webovej stránke usporiadateľa: www.tirpetroleum.sk v časti „Osobné údaje“.
3. V prípade spracúvania osobných údajov, na ktorý sa vyžaduje osobitný súhlas súťažiaceho, resp. výhercu (napr. uverejnenie fotografie na webovej/facebookovej stránke TIR PETROLEUM), bude usporiadateľ spracúvať tieto osobné údaje na stanovený účel iba na základe udeleného súhlasu súťažiaceho/výhercu, ktorý môže kedykoľvek odvolať.

9. Záverečné ustanovenia

1. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu Štatútu súťaže, na zrušenie súťaže, dĺžku trvania ako aj podmienky súťaže, najmä, ale nie výlučne, pravidlá žrebovania, dátum uskutočnenia žrebovania, počet výhercov, ako aj druhy výhier, ktoré budú predmetom žrebovania. Zmenu pravidiel a podmienok súťaže usporiadateľ vhodným spôsobom zverejní.
2. Usporiadateľ nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými účastníkmi súťaže, alebo v súvislosti s neuplatnením, nevyzdvihnutím, neprijatím, zrieknutím sa resp. nevyužitím výhry.
3. Usporiadateľ nehradí účastníkom súťaže žiadne náklady, ktoré im vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži, resp. s výhrou.
4. Výherca nemá právny nárok na výmenu výhry alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo inej kompenzácie (výmenou výhry za peniaze sa rozumie aj výmena výhry za cenný papier, nehnuteľnosť, vklad na vkladnej knižke alebo poistenia a pod.).
5. Účastník súťaže berie na vedomie, že na výhru nemá právny nárok a výhru nie je možné vymáhať súdnou cestou. V prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa súťaže, bude rozhodnutie usporiadateľa konečné a záväzné.
6. Súťaž je propagačnou súťažou, ktorá nie je hazardnou hrou v zmysle zákona č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
7. Zapojením sa do súťaže vyjadrujú účastníci súťaže svoj súhlas riadiť sa a spravovať týmto Štatútom.
8. Ustanovenia pravidiel a priebeh súťaže sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka.
9. Účastníci súťaže sa môžu s týmito pravidlami oboznámiť na webovej stránke www.tirpetroleum.sk.