Informácie pre uchádzačov o zamestnanie v spoločnosti TIR PETROLEUM, s.r.o. pri získavaní osobných údajov

Spoločnosť TIR PETROLEUM, s.r.o. Vám týmto ako dotknutej osobe v súlade s čl. 13 Nariadenia EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamuje nasledovné informácie týkajúce sa spracúvania Vašich osobných údajov:

 

Údaje prevádzkovateľa:

Spoločnosť TIR PETROLEUM, s.r.o., so sídlom Nitrianska 5, 917 54 Trnava, IČO: 36 246 018, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sro, Vložka č.: 13078/T, ktorá sama určuje účely a prostriedky spracúvania osobných údajov je v zmysle GDPR prevádzkovateľom (ďalej len „prevádzkovateľ“).

Kontaktné údaje prevádzkovateľa pre prípad otázok, podnetov, žiadostí týkajúcich sa osobných údajov: info@tirpetroleum.sk

Účely spracúvania a právny základ:

Vaše bežné osobné údaje (meno, priezvisko, telefónne číslo, adresa, dosiahnuté vzdelanie, študijný odbor, kvalifikácia, e-mailová adresa a i.) uvedené v životopise, v žiadosti o zamestnanie a/alebo v motivačnom liste, ktorý zašlete na e-mailovú adresu tirpetroleum.info@gmail.com alebo Vaše osobné údaje zaslané prostredníctvom pracovného portálu www.profesia.sk sa spracúvajú za účelom vedenia evidencie uchádzačov o zamestnanie, výberu vhodného kandidáta na voľné pracovné miesto, kontaktovania a pozvania vybraného uchádzača na pracovný pohovor.

Právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov je oprávnený záujem prevádzkovateľa, ktorým je prijatie kvalifikovaných zamestnancov na príslušné pracovné pozície.

Kto môže byť príjemcom Vašich osobných údajov

Vaše bežné osobné údaje prevádzkovateľ neposkytuje iným príjemcom, ani ich nezverejňuje.

Prevádzkovateľ neprenáša Vaše osobné údaje do tretích krajín ani do medzinárodných organizácií.

Doba uchovávania údajov

Prevádzkovateľ uchováva Vaše osobné údaje vo forme, ktorá umožňuje Vašu identifikáciu, tak dlho, ako je to nutné na naplnenie jednotlivých účelov spracúvania. Osobné údaje budú zlikvidované, keď už nebudú potrebné na účely spracovania a po uplynutí nevyhnutnej doby na ich uchovávanie.

Vaše práva

Ak už prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje, v zmysle nariadenia GDPR máte ako dotknutá osoba nasledovné práva:

  • Právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k Vašim osobným údajov – máte právo získať potvrdenie o tom, či sa spracúvajú Vaše osobné údaje, a ak tomu tak je, máte právo získať prístup k týmto údajom a potrebné informácie.
  • Právo na opravu osobných údajov – na základe Vašej žiadosti prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opraví Vaše nesprávne osobné údaje, prípadne doplní Vaše neúplné osobné údaje.
  • Právo na vymazanie Vašich osobných údajov – máte právo dosiahnuť, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal Vaše osobné údaje, a prevádzkovateľ je povinný vymazať osobné údaje v prípadoch ak, (i) osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získali, (ii) odvoláte súhlas so spracúvaním osobných údajov /a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie/, (iii) namietate voči spracúvaniu vašich osobných údajov, (iv) Vaše osobné údaje sa spracúvali nezákonne; (v) osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva EÚ alebo práva SR, (vi) osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti na základe súhlasu zákonného zástupcu dotknutej osoby mladšej ako 16 rokov.
  • Právo na obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov – máte právo, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie, ak nastane jeden z prípadov (i) napadnete správnosť osobných údajov, (ii) spracúvanie je protizákonné a namiesto vymazania údajov požiadate o obmedzenie ich použitia, (iii) prevádzkovateľ už nepotrebuje Vaše osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebujete ich Vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, (iv) namietali ste voči spracúvaniu a obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov potrvá do overenia, či oprávnené dôvody prevádzkovateľa prevažujú nad Vašimi oprávnenými dôvodmi.
  • Právo namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov – máte právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie proti spracúvaniu Vašich osobných údajov, ktoré je vykonávané na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi alebo ktoré je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov spoločnosti, vrátane namietania proti profilovaniu. Prevádzkovateľ nebude ďalej spracúvať Vaše osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov. V prípade ak sa Vaše osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov na účely takéhoto marketingu (vrátane profilovania) v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom.
  • Právo na prenos osobných údajov – máte právo získať Vaše osobné údaje, ktoré ste poskytli prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi. Toto právo si môžete uplatniť len, ak sa spracúvanie osobných údajov zakladá na Vašom súhlase alebo je spracúvanie nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou a ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami.

Ako dotknutá osoba máte právo na to, aby sa na Vás nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, a ktoré má právne účinky, ktoré sa Vás týkajú alebo Vás podobne ovplyvňujú.

Ak je spracúvanie Vašich osobných údajov založené na Vašom súhlase so spracúvaním, máte právo kedykoľvek tento súhlas odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho z Vami poskytnutého súhlasu pred jeho odvolaním.

Vaše vyššie uvedené práva ako aj odvolanie súhlasu si môžete uplatniť zaslaním Vašej žiadosti na adresu sídla prevádzkovateľa alebo na e-mailovú adresu: info@tirpetroleum.sk

 Na uvedené adresy môžete zaslať aj iné otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov.

V prípade, ak dôjde k porušeniu ochrany osobných údajov u prevádzkovateľa, ktoré by mohli viesť k vysokému riziku pre práva a slobody fyzických osôb, spoločnosť TIR PETROLEUM, s.r.o. bez zbytočného odkladu oznámi porušenie ochrany osobných údajov aj Vám.

Zároveň máte právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov SR, v prípade ak prevádzkovateľ nebude riadne dodržiavať práva dotknutej osoby.

Ďalšie informácie

Vaše bežné osobné údaje ste prevádzkovateľovi povinný/á poskytnúť, nakoľko poskytovanie údajov uvedených v životopise, v žiadosti o zamestnanie alebo v motivačnom liste je požiadavkou potrebnou na uzatvorenie pracovnej zmluvy alebo obdobnej dohody (dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru). Bez poskytnutia týchto údajov nemôžete byť ako uchádzač o danú pracovnú pozíciu pozvaný na pracovný pohovor a teda by nemohlo dôjsť ani k založeniu pracovného pomeru.

Prevádzkovateľ nebude prijímať rozhodnutia s právnymi účinkami vzťahujúce sa na Vás ako dotknutú osobu založené výlučne na automatizovanom spracúvaní (vrátane profilovania).

V Trnave, dňa 17.06.2023