Informácie pre zákazníkov a držiteľov zľavovej karty spoločnosti  TIR PETROLEUM, s.r.o.  pri získavaní osobných údajov

  

Spoločnosť TIR PETROLEUM, s.r.o. Vám týmto ako dotknutej osobe v súlade s čl. 13 Nariadenia EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) “) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamuje nasledovné informácie týkajúce sa spracúvania Vašich osobných údajov:

 Údaje prevádzkovateľa:

Spoločnosť TIR PETROLEUM, s.r.o., so sídlom Nitrianska 5, 917 54 Trnava, IČO: 36 246 018, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sro, Vložka č.: 13078/T, ktorá sama určuje účely a prostriedky spracúvania osobných údajov je v zmysle GDPR prevádzkovateľom (ďalej len „prevádzkovateľ“).

Kontaktné údaje prevádzkovateľa pre prípad otázok, podnetov, žiadostí týkajúcich sa osobných údajov: info@tirpetroleum.sk

Účely spracúvania a právny základ:

Vaše bežné osobné údaje prevádzkovateľ spracúva za účelom komunikácie so zákazníkmi, informovania zákazníkov o novinkách, zľavách a akciách na čerpacích staniciach, vedenia evidencie zákazníkov a držiteľov zľavových kariet „Premium fuel card“ a „TIRNAVIA moja zľavová karta“, poskytovania tovarov, služieb, zliav a ďalších benefitov vyplývajúcich z kariet „Premium fuel card“ a „TIRNAVIA moja zľavová karta“, vedenia evidencie účastníkov súťaže, kontaktovania výhercov súťaže a odovzdania výhry, ďalej za účelom plnenia si svojich zákonných povinností, vedenia knihy reklamácií a za účelom zaistenia bezpečnosti a ochrany Vás a Vášho majetku ako aj majetku a bezpečnosti zamestnancov a prevádzkovateľa v priestoroch čerpacích staníc prevádzkovateľa.

Právnym základom spracúvania Vašich bežných osobných údajov uvedených na registračnom formulári alebo súťažnom formulári je predovšetkým plnenie povinností a uplatňovania si práv vyplývajúceho zo zmluvného a predzmluvného vzťahu, ktorého ste zmluvnou stranou. Zmluvný vzťah s prevádzkovateľom vzniká Vašou registráciu na vydanie zľavových kariet „Premium fuel card“ a „TIRNAVIA moja zľavová karta“ alebo zaregistrovaním sa, či prihlásením sa do súťaže, ktorej usporiadateľom je prevádzkovateľ.

Právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov je aj oprávnený záujem prevádzkovateľa, ktorým je budovanie dobrého mena spoločnosti, riadenie svojho podnikania podľa preferencií a nárokov zákazníkov, riadenie marketingovej komunikácie a propagácia značky TIR PETROLEUM.

Právnym základom vyhotovovania Vašich obrazových záznamov prostredníctvom kamerového systému je oprávnený záujem prevádzkovateľa, ktorým sa sleduje zaistenie bezpečnosti na čerpacích staniciach, ochrana obchodného tajomstva, odhaľovanie kriminality a ochrana Vášho majetku ako aj majetku prevádzkovateľa a jeho zamestnancov.

Kto môže byť príjemcom Vašich osobných údajov

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje pre vlastné potreby a plnenie si zmluvných a zákonných povinností. Okrem toho môže prevádzkovateľ poskytnúť Vaše osobné údaje svojim zmluvným partnerom, ktorí pre prevádzkovateľa zabezpečujú služby v oblasti účtovníctva, práva, auditu, či iných služieb.

Prevádzkovateľ neprenáša Vaše osobné údaje do tretích krajín (mimo EÚ) ani do medzinárodných organizácií

Doba uchovávania údajov

Prevádzkovateľ uchováva Vaše osobné údaje vo forme, ktorá umožňuje Vašu identifikáciu tak dlho, ako je to nutné na naplnenie jednotlivých účelov spracúvania. Osobné údaje sú uchovávané po dobu stanovenú príslušnými právnymi predpismi a ak doba uchovávania nie je v právnom predpise priamo uvedená, osobné údaje bude prevádzkovateľ uchovávať po dobu plynutia premlčacej doby, ak právnym základom bude oprávnený záujem prevádzkovateľa (najmä v prípade uplatnenia právneho nároku). Osobné údaje budú zlikvidované, keď už nebudú potrebné na účely spracovania a po uplynutí nevyhnutnej doby na ich uchovávanie.

Vaše práva

Ak už prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje, v zmysle nariadenia GDPR máte ako dotknutá osoba nasledovné práva:

  • Právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k Vašim osobným údajov – máte právo získať potvrdenie o tom, či sa spracúvajú Vaše osobné údaje, a ak tomu tak je, máte právo získať prístup k týmto údajom a potrebné informácie.
  • Právo na opravu osobných údajov – na základe Vašej žiadosti prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opraví Vaše nesprávne osobné údaje, prípadne doplní Vaše neúplné osobné údaje.
  • Právo na vymazanie Vašich osobných údajov – máte právo dosiahnuť, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal Vaše osobné údaje, a prevádzkovateľ je povinný vymazať osobné údaje v prípadoch ak, (i) osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získali, (ii) odvoláte súhlas so spracúvaním osobných údajov /a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie/, (iii) namietate voči spracúvaniu vašich osobných údajov, (iv) Vaše osobné údaje sa spracúvali nezákonne; (v) osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva EÚ alebo práva SR, (vi) osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti na základe súhlasu zákonného zástupcu dotknutej osoby mladšej ako 16 rokov.
  • Právo na obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov – máte právo, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie, ak nastane jeden z prípadov (i) napadnete správnosť osobných údajov, (ii) spracúvanie je protizákonné a namiesto vymazania údajov požiadate o obmedzenie ich použitia, (iii) prevádzkovateľ už nepotrebuje Vaše osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebujete ich Vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, (iv) namietali ste voči spracúvaniu a obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov potrvá do overenia, či oprávnené dôvody prevádzkovateľa prevažujú nad Vašimi oprávnenými dôvodmi.
  • Právo namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov – máte právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie proti spracúvaniu Vašich osobných údajov, ktoré je vykonávané na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi alebo ktoré je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov spoločnosti, vrátane namietania proti profilovaniu. Prevádzkovateľ nebude ďalej spracúvať Vaše osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov. V prípade ak sa Vaše osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov na účely takéhoto marketingu (vrátane profilovania) v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom.
  • Právo na prenos osobných údajov – máte právo získať Vaše osobné údaje, ktoré ste poskytli prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi. Toto právo si môžete uplatniť len, ak sa spracúvanie osobných údajov zakladá na Vašom súhlase alebo je spracúvanie nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou a ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami.

Ako dotknutá osoba máte právo na to, aby sa na Vás nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, a ktoré má právne účinky, ktoré sa Vás týkajú alebo Vás podobne ovplyvňujú.

Ak je spracúvanie Vašich osobných údajov založené na Vašom súhlase so spracúvaním, máte právo kedykoľvek tento súhlas odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho z Vami poskytnutého súhlasu pred jeho odvolaním.

Vaše vyššie uvedené práva ako aj odvolanie súhlasu si môžete uplatniť zaslaním Vašej žiadosti na e-mailovú adresu: info@tirpetroleum.sk alebo písomne na adresu spoločnosti TIR PETROLEUM, s.r.o.

V prípade, ak dôjde k porušeniu ochrany osobných údajov u prevádzkovateľa, ktoré by mohli viesť k vysokému riziku pre práva a slobody fyzických osôb, spoločnosť TIR PETROLEUM, s.r.o. bez zbytočného odkladu oznámi porušenie ochrany osobných údajov aj Vám.

Zároveň máte právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov SR, v prípade ak prevádzkovateľ nebude riadne dodržiavať práva dotknutej osoby.

Ďalšie informácie

Poskytovanie Vašich osobných údajov je zmluvnou požiadavkou, aby prevádzkovateľ mohol riadne plniť svoje povinnosti vyplývajúce mu zo zmluvného vzťahu s Vami. Osobné údaje ste prevádzkovateľovi povinný poskytnúť. V prípade neposkytnutia Vašich osobných údajov by Vám nemohla byť vydaná zľavová karta „Premium fuel card“, ani „TIRNAVIA moja zľavová karta“ nemohli by ste zúčastniť súťaže, pretože by sme Vás nemali ako kontaktovať za účelom odovzdania výhry.

Prevádzkovateľ nebude prijímať rozhodnutia s právnymi účinkami vzťahujúce sa na Vás ako dotknutú osobu založené výlučne na automatizovanom spracúvaní (vrátane profilovania).

V Trnave, dňa 17.06.2023