„Štedré Vianoce Vám vezie TIR PETROLEUM“

Pravidlá súťaže

1. USPORIADATEĽ SÚŤAŽE

 1. Usporiadateľom súťaže „Štedré Vianoce Vám vezie TIR PETROLEUM“ (ďalej len „súťaž“) je spoločnosť TIR PETROLEUM, s.r.o., so sídlom Nitrianska 5, 917 54 Trnava, IČO: 36 246 018, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sro, Vložka č.: 13078/T.
 2. Súťaž „Štedré Vianoce Vám vezie TIR PETROLEUM“ sa uskutoční na čerpacích staniciach:
 3. TIR PETROLEUM na Koniarekovej ulici 20/A, v Trnave (pri ŽOS),
 4. TIR PETROLEUM Suchovská 12, v Trnave, 
 5. TIR PETROLEUM A. Kmeťa, v Trnave (pri Špačinskej ceste) a na
 6. TIR PETROLEUM Sereďská ulica, v Šúrovciach
 • Pravidlá súťaže sú jediným platným dokumentom, ktorý záväzne upravuje pravidlá uvedenej vianočnej súťaže tak, aby boli presne a zrozumiteľne určené práva a povinnosti účastníkov súťaže ako aj podmienky súťaže (ďalej len „Pravidlá“).

2. TRVANIE SÚŤAŽE

 1. Súťaž bude prebiehať v období od   22. 11. 2021 do 17. 12. 2021. Vyžrebovanie výhercov sa uskutoční dňa 20.12. 2021.

3. ÚČASTNÍCI SÚŤAŽE

Účastníkom súťaže sa na účely týchto pravidiel rozumie každá fyzická osoba:

 • s trvalým pobytom alebo prechodným pobytom na území Slovenskej republiky,
 • spôsobilá na právne úkony,
 • ktorá má viac ako 18 rokov,
 • ktorá splní podmienky účasti v súťaži podľa pravidiel,

s výnimkou:

 • zamestnancov usporiadateľa a/alebo ich blízkych osôb v zmysle ust. § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“),
 • osôb, ktoré sú majetkovo alebo personálne /najmä zamestnanci/ prepojené s reklamnými a promotion agentúrami, ktoré vykonávajú činnosti súvisiace so zabezpečením súťaže vrátane ich blízkych osôb v zmysle ust. § 116 Občianskeho zákonníka. 

4. PODMIENKY ZAPOJENIA SA DO SÚŤAŽE

 1. Súťažiaci sa zapojí do súťaže nákupom PHM (platba v hotovosti alebo platobnou kartou alebo darčekovou poukážkou TIR PETROLEUM) v termíne od 22.11.2021 do 17.12.2021 na vybraných čerpacích staniciach v minimálnej hodnote:

– min. 20,- EUR  

vyplnením súťažného formuláru, tzv. „žrebovacieho lístku“, na ktorom súťažiaci uvedie svoje osobné údaje a vhodením vyplneného žrebovacieho lístka do zbernej nádoby (žrebovacej urny) umiestnenej na čerpacej stanici a označenej logom súťaže.

Nominálna hodnota 20€ musí byť dodržaná pred použitím zľavovej karty „Premium fuel card“.

 • Jeden súťažiaci sa môže počas celého trvania súťaže viackrát zapojiť do súťaže na viacerých uvedených čerpacích staniciach – po splnení podmienok v predchádzajúcom bode.
 • Žrebovací lístok obsluha čerpacej stanice vydá zákazníkovi na vyžiadanie.

5. ŽREBOVANIE

 1. Žrebovanie výhier sa uskutoční dňa 20.12. 2021 v sídle usporiadateľa zo všetkých vhodených žrebovacích lístkov, ktoré spĺňajú všetky podmienky účasti na súťaži v zmysle týchto pravidiel. Do žrebovania budú zaradení všetci účastníci súťaže, ktorí správne a čitateľne  vyplnia žrebovací lístok. Zo všetkých čerpacích staníc sa žrebovacie lístky presypú do jednej zbernej nádoby, kde sa dôkladne premiešajú a následne budú zo všetkých účastníkov súťaže vyžrebovaní dvadsiati (20) výhercovia vecných cien(ďalej len „výhercovia“). Vyžrebovaní výhercovia získajú výhru zo zoznamu v Čl. 6 týchto pravidiel, a to v opačnom poradí, ako boli vyžrebovaní, tzn. Výherca vyžrebovaný ako prvý, získa výhru č. 20 a výherca vyžrebovaný ako posledný, získa výhru č. 1.

6. VÝHRA

Zoznam výhier:

P.č.NázovCena s DPH
1Paddleboard Kiboko Roketi 320         480,00 €
2Espresso DeLonghi ECAM 22.110 B         299,00 €
3Televízia Samsung UE32T4302A         239,00 €
4Ntb Umax VisionBook 13Wr Celeron N4020, 13.3″, Full HD, RAM 4GB, eMMC SSD 64GB, bez mechaniky, Intel UHD 600, Win10 Pro – modrý         218,70 €
5Mobilní telefon Huawei Y6p (HMS) – fialový         158,80 €
6Dotykový tablet Samsung Galaxy Tab A 8.0 Wi-Fi 8″, 32 GB, WF, BT, GPS, Android 9.0 Pie – černý         135,34 €
7Kuchynský robot ETA Mezo 0034 90010 biely          99,00 €
8Vysavač tyčový Electrolux EERC70EB Ergorapido          77,66 €
9UV lampa Solight germicidná GL02          62,90 €
10Radioprijímač Hyundai PR 100 Retro          21,90 €
11TIR PETROLEUM darčeková karta na tankovanie          20,00 €
12TIR PETROLEUM darčeková karta na tankovanie          20,00 €
13TIR PETROLEUM darčeková karta na tankovanie          20,00 €
14TIR PETROLEUM darčeková karta na tankovanie          20,00 €
15TIR PETROLEUM darčeková karta na tankovanie          20,00 €
16TIR PETROLEUM – balíček autokozmetiky (5 L zimná kvapalina, 5 L demi voda, 5 L letná kvapalina, rozmrazovač skiel)          14,00 €
17TIR PETROLEUM – balíček autokozmetiky (5 L zimná kvapalina, 5 L demi voda, 5 L letná kvapalina, rozmrazovač skiel)          14,00 €
18TIR PETROLEUM – balíček autokozmetiky (5 L zimná kvapalina, 5 L demi voda, 5 L letná kvapalina, rozmrazovač skiel)          14,00 €
19TIR PETROLEUM – balíček autokozmetiky (5 L zimná kvapalina, 5 L demi voda, 5 L letná kvapalina, rozmrazovač skiel)          14,00 €
20TIR PETROLEUM – balíček autokozmetiky (5 L zimná kvapalina, 5 L demi voda, 5 L letná kvapalina, rozmrazovač skiel)          14,00 €

7. IDENTIFIKÁCIA VÝHERCOV A ODOVZDANIE VÝHRY

 1. Na identifikáciu výhercu a jeho kontaktovanie za účelom odovzdania výhry sú rozhodujúce osobné údaje, ktoré má usporiadateľ uvedené na  žrebovacom lístku.
 2. Výherca je povinný pri prevzatí výhry preukázať usporiadateľovi skutočnosť, že je osobou, ktorá výhru vyhráva a to platným dokladom totožnosti (pas, vodičský preukaz, občiansky preukaz). Usporiadateľ má právo vyradiť súťažiaceho v prípade nesprávne vyplneného žrebovacieho lístka a/alebo podozrenia z porušenia pravidiel súťaže alebo použitia neregulárnych postupov
 3. Výherca bude kontaktovaný a oboznámený o mieste a spôsobe odovzdania výhry zástupcom usporiadateľa, prípadne ním poverenou treťou osobou, prostredníctvom telefonátu na telefónne číslo uvedené na žrebovacom lístku, a to minimálne trikrát počas jedného dňa. V prípade, že sa nepodarí výhercovi dovolať do 2 pracovných dní od uskutočnenia žrebovania, bude vyžrebovaný náhradník (nový výherca).
 4. Výherca, ktorý si neprevzal výhru v čase stanovenom usporiadateľom, alebo sa výherca o výhru neprihlási usporiadateľovi ani do 24 hodín odo dňa márneho pokusu ho kontaktovať, nemá nárok na náhradnú výhru.
 5. Usporiadateľ si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia, či podmienky stanovené pre účasť v súťaži boli splnené, alebo nie. Výhry nemôžu vyhrať súťažiaci, ktorí nesplnili, aj keď iba čiastočne, podmienky súťaže.
 6. Ak Výherca neprejaví súhlas s nadobudnutím výhry, vzdá sa výhry, odoprie súhlas, resp. nesplní inú podmienku podľa týchto pravidiel, výhru získava vyžrebovaný náhradník. Následne výhra prepadáva v prospech usporiadateľa.

8. OSOBNÉ ÚDAJE

 1. Zapojením sa do súťaže účastník súťaže (príp. výherca) berie na vedomie, že usporiadateľ spracúva jeho osobné údaje za účelom vedenia evidencie účastníkov súťaže, kontaktovania výhercov súťaže a odovzdania výhry, ďalej za účelom plnenia si svojich zákonných povinností a informovania súťažiacich ako svojich zákazníkov o novinkách, zľavách a akciách na čerpacích staniciach. Zapojením sa do súťaže vzniká medzi účastníkom súťaže a usporiadateľom zmluvný vzťah a spracúvanie osobných údajov súťažiaceho je nevyhnutné na plnenie si povinností a uplatňovania si práv zo zmluvného vzťahu.
 2. Bližšie informácie o účele, právnom základe spracúvania osobných údajov, právach dotknutej osoby apod. v zmysle Čl. 13 Nariadenia EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) sú uverejnené na webovej stránke usporiadateľa: www.tirpetroleum.sk v časti „Osobné údaje“.
 • V prípade spracúvania osobných údajov, na ktorý sa vyžaduje osobitný súhlas súťažiaceho, resp. výhercu (napr. uverejnenie fotografie na webovej/facebookovej stránke TIR PETROLEUM), bude usporiadateľ spracúvať tieto osobné údaje na stanovený účel iba na základe udeleného súhlasu súťažiaceho/výhercu, ktorý môže kedykoľvek odvolať.

9. OSOBITNÉ USTANOVENIA

 1. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel súťaže, na zrušenie súťaže, dĺžku trvania ako aj podmienky súťaže, najmä, ale nie výlučne, pravidlá žrebovania, dátum uskutočnenia žrebovania, počet výhercov, ako aj druhy výhier, ktoré budú predmetom žrebovania. Zmenu pravidiel a podmienok súťaže usporiadateľ vhodným spôsobom zverejní.
 2. Usporiadateľ nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými účastníkmi súťaže, alebo v súvislosti s neuplatnením, nevyzdvihnutím, neprijatím, zrieknutím sa resp. nevyužitím výhry.
 3. Usporiadateľ nehradí účastníkom súťaže žiadne náklady, ktoré im vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži, resp. s výhrou.
 4. Výherca nemá právny nárok na výmenu výhry alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo inej kompenzácie (výmenou výhry za peniaze sa rozumie aj výmena výhry za cenný papier, nehnuteľnosť, vklad na vkladnej knižke alebo poistenia a pod.).
 5. Účastník súťaže berie na vedomie, že na výhru nemá právny nárok a výhru nie je možné vymáhať súdnou cestou. V prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa súťaže, bude rozhodnutie usporiadateľa konečné a záväzné.
 6. Súťaž je propagačnou súťažou, ktorá nie je hazardnou hrou v zmysle zákona č. 30/2019 Z.z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 7. Zapojením sa do súťaže vyjadrujú účastníci súťaže svoj súhlas riadiť sa a spravovať týmito pravidlami.
 8. Ustanovenia pravidiel a priebeh súťaže sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka.

9. Účastníci súťaže sa môžu s týmito pravidlami oboznámiť na ČS TIR PETROLEUM na Koniarekovej 20/A, v Trnave (pri ŽOS), na ČS TIR PETROLEUM na A. Kmeťa, v Trnave (pri Špačinskej ceste), na ČS TIR PETROLEUM na Suchovskej 12, v Trnave a na čerpacej stanici TIR PETROLEUM Sereďská ulica, v Šúrovciach, alebo na webovej stránke na www.tirpetroleum.sk.