Kvalitné Vianoce na TIR PETROLEUM

Blíži sa najkrajší čas roka. Čas, kedy spomalíme a obklopíme sa tými najbližšími. S tými, ktorých milujeme a ktorí nám tieto výnimočné chvíle spríjemnia. Tento čas vianočný je typický tým, že obdarovávame ľudí, na ktorých nám naozaj záleží. Malou mierou by sme chceli prispieť aj my. Tradične usporadúvame rôzne akcie pre našich zákazníkov pred každými Vianocami. Tento rok sme pre Vás pripravili Vianočnú súťaž o hodnotné ceny, ako prejav vďaky za vernosť našim, vašim čerpacím staniciam TIR PETROLEUM. Sme lokálna firma, ktorá si váži každého jedného z Vás. I keď sme lokálni, sme hrdí na to, že Vám ponúkame to najlepšie, čo na trhu s pohonnými hmotami existuje. Jedná sa o hmoty zo Slovnaft-u, OMV a Unipetrol-u. Užime si spolu kvalitné Vianoce.

Veľa šťastia v súťaži a krásne prežitie tých najkrajších sviatkov v roku Vám želá celý tím TIR PETROLEUM.

PODMIENKY SÚŤAŽE

Súťaže sa môže zúčastniť každý, kto v čase od 19. novembra 2017 do 20. decembra 2017 natankuje na čerpacích staniciach TIR PETROLEUM, s.r.o. PHM v minimálnej hodnote:

20,- EUR do vozidla do 3,5 t (osobný automobil),
50,- EUR do vozidla od 3,5 do 12 t,
100,- EUR do vozidla nad 12 t,

zaplatí  v hotovosti alebo bankomatovou kartou a správne vypíše  zlosovací lístok a vhodí ho do zlosovacej urny,  z ktorej sa budú dňa 21. decembra 2017 losovať výhercovia vecných cien.

Ako správne vypísať zlosovací lístok:

Ak natankované množstvo spĺňa podmienky súťaže, dostanete zlosovací lístok od obsluhy, ktorý Vám bude vydaný na vyžiadanie.  Vypíšeme čitateľne osobné údaje nasledovne:

1)    Podpis
2)    Meno
3)    Priezvisko
4)    Email
5)    Mobil

A tento vyplnený zlosovací lístok vhoďte do zlosovacej urny, prítomnej na každej čerpacej stanici, kde súťaž prebieha.

 

Pravidlá sútaže

Kvalitné Vianoce na TIR PETROLEUM 2017

1. Usporiadateľ súťaže:

Usporiadateľom súťaže je spoločnosť TIR PETROLEUM, s.r.o. so sídlom Nitrianska 5, 917 54 Trnava.
Súťaž sa uskutoční na čerpacej stanici TIR PETROLEUM Koniarekovej ulici 20/A, v Trnave (pri ŽOS), na čerpacej stanici TIR PETROLEUM Suchovská 12, v Trnave, na čerpacej stanici TIR PETROLEUM A. Kmeťa, v Trnave (pri Špačinskej ceste) a na čerpacej stanici TIR PETROLEUM Sereďská ulica, v Šúrovciach.

Usporiadateľ vydáva tieto pravidlá súťaže (ďalej len “Pravidlá”).

2. Trvanie súťaže:

Súťaž sa uskutoční v čase od 19.11.2017 do 20.12.2017. Vyžrebovanie výhercov sa uskutoční 21.12. 2017.

3. Účastníci Súťaže:

Účastníkom súťaže sa na účely týchto pravidiel rozumie každá fyzická osoba

  • s trvalým pobytom alebo prechodným pobytom na území Slovenskej republiky,
  • spôsobilá na právne úkony,
  • ktorá má viac ako 18 rokov,
  • ktorá splní podmienky účasti v súťaži podľa pravidiels výnimkou:
  • zamestnancov usporiadateľa a/alebo ich blízkych osôb v zmysle ust. § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník”),
  • osôb, ktoré sú majetkovo alebo personálne /najmä zamestnanci/ prepojené s reklamnými a promotion agentúrami, ktoré vykonávajú činnosti súvisiace so zabezpečením súťaže vrátane ich blízkych osôb v zmysle ust. § 116 Občianskeho zákonníka.

4. Podmienky súťaže:

Do žrebovania bude zaradený každý účastník súťaže, ktorý sa v čase od 19.11. 2017 do 20.12. 2017 zapojí do súťaže tým, že načerpá v hotovosti (aj bankomatovou kartou) PHM v minimálnej hodnote 20,-EUR do vozidla do 3,5 t (osobný automobil), v minimálnej hodnote 50,-EUR do vozidla od 3,5 do 12 t alebo v minimálnej hodnote 100,-EUR do vozidla nad 12 t, vyplní formulár, na ktorom uvedie svoje osobné údaje (meno a priezvisko, e-mail, tel. číslo) a vyplnený a podpísaný formulár vhodí do zbernej nádoby (zlosovacej urny) umiestnenej na čerpacej stanici a označenej logom súťaže.

5. Žrebovanie:

Žrebovanie sa vykoná dňa 21.12. 2017 z vložených formulárov, ktoré spĺňajú všetky podmienky účasti na súťaži v zmysle týchto pravidiel. Do zlosovania budú zaradení všetci účastníci súťaže, ktorí správne vpíšu na formulár osobné údaje a podpíšu ho. Zo všetkých čerpacích staníc sa formuláre presypú do jednej zbernej nádoby, kde sa dôkladne premiešajú. Následne budú vyžrebovaný deviati (9) účastníci (ďalej len „výhercovia”).

Prvý vyžrebovaný výherca dostane 9. Cenu reproduktor LAMAX Beat Sentinel SE-1, druhý vyžrebovaný výherca dostane 8. Cenu – dron X5C EXPLORERS 2,4G, tretí vyžrebovaný výherca dostane 7. Cenu – LEGO CITY 60051 Vysokorýchlostný osobný vlak,  štvrtý vyžrebovaný výherca dostane 6. Cenu – tablet SAMSUNG Galaxy Tab E 9,6 (SM-T560NZKAXEZ), piaty vyžrebovaný výherca dostane 5. Cenu –  mobilný telefón SAMSUNG Galasy A3 (2017) A320F Gold sand, šiesty vyžrebovaný výherca dostane 4. cenu bicykel Kenzel Stroller 19“, siedmy vyžrebovaný výherca dostane 3. cenu notebook NP 250 G6 (1WY15EA), ôsmy vyžrebovaný výherca dostane 2. cenu kávovar DeLonghi ESAM 3000B, deviaty vyžrebovaný výherca dostane 1. cenu TV SAMSUNG UE40M5002.

6. Identifikácia výhercov:

Pre účely identifikácie výhercu sú rozhodujúce údaje, ktoré má usporiadateľ uvedené na súťažnom formulári v tombole s akýmkoľvek telefónnym kontaktom výhercu. Výherca sa musí preukázať platným osobným dokladom (pas, vodičský preukaz, občiansky preukaz). Usporiadateľ má právo vyradiť súťažiaceho v prípade nesprávne vyplneného súťažného formulára a/alebo podozrenia z porušenia pravidiel súťaže alebo použitia neregulárnych postupov.

 

7. Výhra:

Prvý vyžrebovaný výherca dostane 9. Cenu reproduktor LAMAX Beat Sentinel SE-1, druhý vyžrebovaný výherca dostane 8. Cenu – dron X5C EXPLORERS 2,4G, tretí vyžrebovaný výherca dostane 7. Cenu – LEGO CITY 60051 Vysokorýchlostný osobný vlak,  štvrtý vyžrebovaný výherca dostane 6. Cenu – tablet SAMSUNG Galaxy Tab E 9,6 (SM-T560NZKAXEZ), piaty vyžrebovaný výherca dostane 5. Cenu –  mobilný telefón SAMSUNG Galasy A3 (2017) A320F Gold sand, šiesty vyžrebovaný výherca dostane 4. cenu bicykel Kenzel Stroller 19“, siedmy vyžrebovaný výherca dostane 3. cenu notebook NP 250 G6 (1WY15EA), ôsmy vyžrebovaný výherca dostane 2. cenu kávovar DeLonghi ESAM 3000B, deviaty vyžrebovaný výherca dostane 1. cenu TV SAMSUNG UE40M5002.

Usporiadateľ v súťaži odovzdáva výhercom nasledovné výhry: reproduktor LAMAX Beat Sentinel SE-1, dron X5C EXPLORERS 2,4G, LEGO CITY 60051 Vysokorýchlostný osobný vlak, tablet SAMSUNG Galaxy Tab E 9,6 (SM-T560NZKAXEZ), mobilný telefón SAMSUNG Galasy A3 (2017) A320F Gold sand, bicykel Kenzel Stroller 19“, notebook NP 250 G6 (1WY15EA), kávovar DeLonghi ESAM 3000B, TV SAMSUNG UE40M5002.

Výhry podľa týchto pravidiel poskytuje usporiadateľ.

8. Oznámenie výhry:

Výherca bude kontaktovaný a oboznámený o spôsobe odovzdania výhry prostredníctvom telefonátu na vyžrebované telefónne číslo zástupcom usporiadateľa, prípadne nimi poverenou treťou osobou a to minimálne trikrát. V prípade, že sa nepodarí výhercovi dovolať do 2 dní od uskutočnenia žrebovania, bude vyžrebovaný náhradník (nový výherca).

Výherca, ktorý si neprevzal výhru v čase stanovenom usporiadateľom, alebo ktorému nebola výhra odovzdaná, nemá nárok na náhradnú výhru.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia, či podmienky stanovené pre dané výhry boli splnené, alebo nie. Výhry nemôžu vyhrať účastníci, ktorí nesplnili, aj keď iba čiastočne, podmienky stanovené pre výhru cien.

Ak Výherca neprejaví súhlas s nadobudnutím výhry, vzdá sa výhry, odoprie súhlas, resp. nesplní inú podmienku podľa týchto pravidiel, výhru získava vyžrebovaný náhradník. Následne výhra prepadáva v prospech usporiadateľa.

9. Osobné údaje

Každý účastník svojou účasťou v hre udeľuje v zmysle §11 a nasl. zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov usporiadateľovi súhlas so spracovaním osobných údajov a k tomu, že v prípade, ak sa stane výhercom, jeho meno a priezvisko, môžu byť použité primeraným spôsobom v marketingovej komunikácii usporiadateľa. Súťažiaci má práva podľa § 28 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Účastník súťaže berie na vedomie a súhlasí s tým, že usporiadateľ alebo sprostredkovatelia v rozsahu a podmienok dohodnutých s usporiadateľom sú oprávnení s použitím automatizovaných, čiastočne automatizovaných alebo iných ako automatizovaných prostriedkov spracúvania zhromažďovať, spracúvať (v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov) a používať osobné údaje v súlade s právnym poriadkom SR.

Účastník dáva účasťou v súťaží usporiadateľovi súťaže v súlade s § 12 Občianskeho zákonníka v platnom znení súhlas s vyhotovením a použitím svojej podobizne, svojich písomných prejavov, obrazových snímkov a obrazových a zvukových záznamov týkajúcich sa jeho osoby alebo prejavov osobnej povahy zaobstaraných usporiadateľom v súvislosti s usporiadaním Súťaže a odovzdávaním hlavnej výhry (ďalej len „snímok”) pre komerčné a preukazné účely na všetkých komunikačných médiách bez ohľadu na ich povahu a určenie všetkými obvyklými spôsobmi, s ich následnou úpravou a s ich prípadným spojením s inými dielami alebo zaradením do súborného diela. Účastník Súťaže udeľuje Usporiadateľovi tento súhlas bez vecného, časového, množstvového a územného obmedzenia a môže ho kedykoľvek odvolať. Tento súhlas sa vzťahuje aj na tretie osoby, ktorým Usporiadateľ snímok v súlade s jeho určením poskytne.

10. Osobitné ustanovenia

Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel súťaže na zrušenie súťaže, dĺžku trvania ako aj podmienky hry, najmä, ale nie výlučne, pravidlá žrebovania, dátum uskutočnenia zlosovania, počet výhercov, ako aj druhy výhier, ktoré budú predmetom žrebovania. Zmenu pravidiel a podmienok hry usporiadateľ vhodným spôsobom zverejní.

Usporiadateľ nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými účastníkmi súťaže v súvislosti s neuplatnením, resp. nevyužitím výhry. Výherca nemá právny nárok na výmenu výhry alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo inej kompenzácie (výmenou výhry za peniaze sa rozumie aj výmena výhry za cenný papier, nehnuteľnosť, vklad na vkladnej knižke alebo poistenia a pod.). Účastník hry berie na vedomie, že na výhru nemá právny nárok a výhry nie je možné vymáhať súdnou cestou. V prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa súťaže, bude rozhodnutie usporiadateľa konečné a záväzné.

Účastníci súťaže sa môžu s týmito pravidlami oboznámiť na ČS TIR PETROLEUM na Koniarekovej 20/A, v Trnave (pri ŽOS), na ČS TIR PETROLEUM na A. Kmeťa, v Trnave (pri Špačinskej ceste), na ČS TIR PETROLEUM na Suchovskej 12, v Trnave a na čerpacej stanici TIR PETROLEUM Sereďská ulica, v Šúrovciach, poprípade na www.tirpetroleum.sk.

Zapojením sa do súťaže vyjadrujú účastníci súťaže svoj súhlas riadiť sa a spravovať týmito pravidlami.